A A A

Podmienky

 

Prevádzkovateľ e-shopu (dodávateľ, predávajúci):

Ing. Roman Pabiš - PAYBO, Palárikova 4, 921 01 Piešťany

Prevádzka obchod: Poštová 5, 921 01 Piešťany

IČO: 33700311

DIČ: 1020331136

IČ DPH: SK 1020331136

Registrácia: OÚ Piešťany, Živnostenský odbor Zo 16174/1994

Tel / fax: 033/7721689 (00421 33 7721689)

http://www.maclaren.sk

e-mail: info@maclaren.sk

Kontrolný orgán: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 91701 Trnava

 

Odberateľ (zákazník, kupujúci):

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá zaslaním svojej objednávky prevádzkovateľovi obchodu dá svoj súhlas s obchodnými podmienkami e-shopu www.maclaren.sk

 

Objednávka a kúpna zmluva

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe potvrdenia objednávky, v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

Podané objednávky prostredníctvom tohoto internetového e-shopu sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

 

Platobné podmienky spôsob úhrady za tovar

Všetky ceny uvedené v našom obchode ceny sú vrátane DPH.

Platby za objednaný tovar je možné vykonať niekoľkými spôsobmi:

Všetky ceny uvedené v našom obchode sú ceny vrátane DPH.

Platby za objednaný tovar je možné vykonať niekoľkými spôsobmi:

 1. Platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v našej predajni na Poštovej ulici č. 5 v Piešťanoch.

 2. Platba na pošte alebo kuriérskej službe v prípade zásielky na dobierku.

 3. Platba na bežný účet na základe predfaktúry, ktorú dodávateľ zašle zákazníkovi po obdržaní objednávky. Tovar je expedovaný po pripísaní sumy na účet dodávateľa.

 

Dodacie podmienky

Každý výrobok na našej stránke je označený buď ako NA SKLADE alebo NA OBJEDNÁVKU.

V prípade, že tovar je na sklade a objednávku dostaneme do 12:00, zásielka je expedovaná ešte v ten istý deň. V prípade obdržania objednávky po 12:00 zásielku expedujeme podľa kapacít - buď ešte v ten istý deň alebo nasledujúci pracovný deň.

V prípade, že tovar je na objednávku, zákazníka kontaktujeme, oznámime mu predpokladaný termín dodania a dohodneme sa na ďalšom vybavení objednávky.

 

Expedícia zásielky

Pod expedíciou zásielky sa myslí osobné prevzatie tovaru zákazníkom v našej predajni alebo odovzdanie zásielky dopravcovi tovaru na prepravu k zákazníkovi. Podľa našich skúsenosti doprava k zákazníkovi vrámci Slovenska trvá od 1 do 3 dni od dňa expedície.

 

Dopravné podmienky

K cene tovaru sa pripočítava poplatok za balné a doručenie podľa cenníka. V prípade osobného prevzatia tovaru zákazníkom v našej predajni sa poplatok za doručenie neúčtuje.

Dodávateľ si vyhradzuje právo vrámci akcií dočasne zrušiť poplatok za balné a poštovné.

 

Mimoriadna ponuka!

Využite teraz limitovanú akciu, keď sú ceny kočíkov v našom e-SHOPE konečné a zahŕňajú už aj prepravu vrámci Slovenska. Pri nákupe ostatného tovaru, doplnkov a príslušenstva neplatíte za dopravu pri celkovej cene nad 100€.

 

Zákazníci z Českej republiky, informácie o aktuálnch cenách za prepravu poskytneme na e-mailovej adrese info@maclaren.sk po zaslaní e-mailu s uvedením modelu kočíka a miesta doručenia.

 

Osobné prevzatie tovaru

Tovar je možné prevziať aj osobne v našej predajni na Winterovej ulici č. 10 v Piešťanoch. V takomto pripade sa poplatok za Doručenie neúčtuje. Zákazník si môže mailom, telefonicky alebo cez e-shop vybraný tovar rezervovať a vyzdvihnúť na vyššie uvedenej adrese.

 

Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť bez udania dôvodu kedykoľvek do doby expedície zásielky, a to telefonicky na naše telefónne číslo 033/7721689.
V prípade stornovania už vyexpedovanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (spravidla cenu dopravy / poštovného v plnej, preukázateľnej výške).

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V takom prípade predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo sa nevzťahuje na zakúpenie tovaru priamo u predávajúceho v jeho priestoroch.

Ak kupujúci využije toto právo, musí:

 • Kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy, kedy uvedie meno, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie tovaru

 • Zaslať tovar:

- V pôvodnom obale

- Nepoužitý a nepoškodený

- Kompletný vrátane príslušenstva záručného listu

 • súčasťou vráteného tovaru musí byť originál dokladu o kúpe (faktúra, blok z registračnej pokladne, kópia balíkovej dobierky)

 • vrátený tovar zaslať doporučene. NIE NA DOBIERKU! DOBIERKOVÉ ZÁSIELKY NEPREBERÁME! Za prípadnú stratu na ceste k nám neručíme.

Ak kupujúci splnil všetky podmienky, peniaze vrátime podľa dohovoru buď poštovou poukážkou alebo na Váš účet do 10 pracovných dní od fyzického dodania tovaru. V prípade, že pri predaji bolo k tovaru účtované poštovné, vrátená bude cena tovaru bez poštovného. V prípade, že pri predaji nebol k tovaru účtovaný poplatok za poštovné, vrátená suma bude cena znížená o výšku poplatku za poštovné (ktorý predávajúci kupujúcemu odpustil, ale na pošte ho musel zaplatiť)

V prípade, že kupujúci podmienky na vrátenie tovaru nesplnil, nebude možné akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov od predaja zákazníkovi.

Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky zákazník následne skontroluje obsah zásielky a zistí, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takomto poškodení kupujúci bez zbytočného predlžovania informuje dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca.

V prípade reklamácie je postup nasledovný:

Kupujúci si uplatňuje nárok na reklamáciu písomne na adresu, na e-mail info@maclaren.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/7721689. Popis reklamácie musí obsahovať označenie reklamovaného tovaru, dátum kúpy, opis reklamovanej závady. Kupujúci je pri uplatňovaní reklamácie povinný predložiť chybný tovar vrátane originálu dokladu o kúpe a záručného listu. Pri zasielaní poštou je kupujúci poviný zabaliť a zaslať chybný tovar tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu alebo strate tovaru alebo jeho časti, pretože predávajúci nezodpovedá za poškodenia stratu vzniknuté počas dopravy od zákazníka k pedávajúcemu.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby, to znamená chyby zapríčínené vadou konštrukcie či technológie, vadnou súčiastkou alebo vadou materiálov. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním (napr. opotrebovanie koliesok, poťahov atď.), nesprávnym používaním výrobkov (napr. nadmerným preťažovaním), nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar opravený. Ak sa tovar opraviť nedá, bude vymenený za ďalší kus prípadne vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

 

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenie

1. Prevádzkovateľom eshopu, ktorý spracúva osobné údaje podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Ing.Roman Pabiš PAYBO, IČO 33700311 so sídlom Palárikova 4, 92101 Piešťany (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Poštová 5, 92101 Piešťany

email: info@maclaren.sk

telefón: 0337721689

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii

 

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.